Warto przeczytać

Regulamin

Przed założeniem konta na naszym portalu, zapoznaj się z regulaminem.

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego. .WspieramyParafie.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Wspieramyparafie.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie odpłatności oraz naszej odpowiedzialności. Serwis Internetowy jest przeznaczony jest dla parafii rzymskokatolickich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla każdej osoby odwiedzającej stronę danej parafii w ramach Serwisu lub chcącej zgłosić parafię do programu wsparcia parafii.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół .WspieramyParafie

 

1)  O NAS

 1. Właścicielem .WspieramyParafie jest SEO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wejherowie (adres siedziby i adres do doręczeń: I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 36/5, 84-200 Wejherowo); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598311; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10 000 zł.; NIP: 5882415466; REGON: 36356436500000, adres poczty elektronicznej: pomoc@wspieramyparafie.pl, numer telefonu kontaktowego: 574079463 (dalej jako: „Usługodawca”).

2)  DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. KONTO – Usługa Elektroniczna, dostępny po rejestracji Usługobiorcy panel internetowy, umożliwiający w szczególności zarządzanie stroną internetową parafii i dostęp do Panelu Parafii oraz Panelu Ogłoszeń.
  3. FORMULARZ ZGŁOSZENIA PARAFII – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający zgłoszenie przez Użytkownika parafii w celu udostępnienia tej parafii możliwości skorzystania z funkcjonalności Serwisu i otrzymywania wsparcia w ramach darowizn.
  4. MATERIAŁY PROMOCYJNE – Usługa Elektroniczna umożliwiająca zamówienie przez Usługobiorcę zamówienie materiałów graficznych dla parafii i zawarcie z Usługodawcą umowy sprzedaży w tym zakresie.
  5. PANEL OGŁOSZEŃ – Usługa Elektroniczna, panel dostępny w ramach Konta, umożliwiający utworzenie strony parafii i zarządzanie nią w ramach jednego z wybranych planów Subskrypcji.
  6. PANEL PARAFII – Usługa Elektroniczna, panel dostępny w ramach Konta odrębnie od Panelu Parafii, umożliwiający dodawanie, modyfikację i usuwanie ogłoszeń oraz linków do transmisji wideo na stronie parafii.
  7. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  8. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego.
  9. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, .WSPIERAMYPARAFIE – serwis internetowy Usługodawcy składający się z Panelu Klienta i jego poszczególnych funkcjonalności, strony głównej Serwisu dostępnej pod adresem https://wspieramyparafie.pl/ oraz subdomen poszczególnych parafii.
  10. SUBSKRYPCJA – odpłatna umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usług polegających na udostepnieniu pełnych funkcjonalności Konta, w tym Panelu Parafii i Panelu Ogłoszeń.
  11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  12. USŁUGOBIORCA – parafia korzystająca z funkcjonalności Serwisu Internetowego.
  13. USŁUGODAWCA – SEO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wejherowie (adres siedziby i adres do doręczeń: I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 36/5, 84-200 Wejherowo); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598311; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10 000 zł.; NIP: 5882415466; REGON: 36356436500000, adres poczty elektronicznej: pomoc@wspieramyparafie.pl, numer telefonu kontaktowego: 574079463.
  14. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna korzystając z Serwisu Internetowego.

3)  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. .WspieramyParafie jest serwisem internetowym składającym się z następujących storn internetowych:
  1. Strony głównej Serwisu dostępnej pod adresem https://wspieramyparafie.pl/;
  2. Konta wraz z Panelem Parafii dostępnych dla zarejestrowanego Usługobiorcy pod adresem https://panel.wspieramyparafie.pl/.
  3. Subdomen poszczególnych parafii utworzonych przez Usługobiorców za pomocą funkcjonalności Konta, dostępnych pod adresami: https://__________.wspieramyparafie.pl/ – gdzie w miejscu wypełnienia znajduje się unikalna część adresu subdomeny danej parafii.
 2. Usługobiorca/Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorcę/Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1920×1080; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatnościopublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4)  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1.     Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca i Użytkownik.

2.     Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących rodzajów Usług Elektronicznych:

a.      Konto (w tym Panel Parafii i Panel Ogłoszeń);

b.     Materiały Promocyjne.

3.     W skład Usługi Elektronicznej Konto, wchodzi szereg funkcjonalności składających się na kompleksowy zespół odpłatnych i nieodpłatnych usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.

4.     Użytkownik może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

a.      Formularz darowizny;

b.     Formularz Zgłoszenia Parafii.

5.     Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

5)     KONTO (PANEL PARAFII I PANEL OGŁOSZEŃ)

1.     Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko osoby zakładającej Konto, dane proboszcza oraz hasło.

2.     Założenie Konta umożliwia dostęp do Panelu Parafii. Panel Parafii jest dostępny pod adresem internetowym: https://panel.wspieramyparafie.pl/. Panel Parafii umożliwia utworzenie strony parafii i zarządzanie nią w ramach jednego z wybranych planów Subskrypcji.

3.     Sam dostęp do Panelu Parafii jest bezpłatny, natomiast pełne korzystanie z jego funkcjonalności, w tym w szczególności utworzenie strony parafii i korzystanie z płatności w celu prowadzenia zbiórek, są odpłatne w ramach Subskrypcji.

4.     W przypadku skorzystania z Subskrypcji i założenia strony internetowej parafii, Usługobiorca uzyskuje również dostęp do Panelu Ogłoszeń. Panel Ogłoszeń umożliwia dodawanie, modyfikację i usuwanie ogłoszeń oraz linków do transmisji wideo na stronie parafii.

5.     Dostęp do Panelu Ogłoszeń jest odrębny od dostępu do Konta i Panelu Parafii. Usługobiorca może udzielić osobie trzeciej dostępu do Panelu Ogłoszeń w celu zarządzania ogłoszeniami i linkami do transmisji wideo na stronie parafii.

6.     Usługobiorca zamieszczający treści na stronie parafii obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji. Zamieszczone treści nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Treści powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.

7.     Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

8.     Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości, zasad działania i usług dostępnych w ramach Panelu Parafii oraz Panelu Ogłoszeń wskazany jest w odpowiednich zakładkach profilu Serwisu internetowego oraz na Koncie Usługobiorcy.

9.     Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych podanych w ramach profilu w razie ich zmiany.

10.   Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zgłoszenia chęci likwidacji konta, Usługobiorca pozostaje obowiązany do płatności za już rozpoczęty okres abonamentowy w przypadku zakupienia Subskrypcji.

11.   Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia korzystania z Konta przez Usługobiorcę w następujących przypadkach:

a.      Gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

b.      Gdy Usługobiorca zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;

c.      Gdy działania Usługobiorcy naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.

12.   Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia korzystania z Konta nie jest możliwe zalogowanie się do Panelu Parafii i Panelu Ogłoszeń i korzystanie z jego funkcjonalności.

13.   Usługodawca w przypadku zawieszenia korzystania z Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.

14.   Usługodawca, niezależnie od prawa zawieszenia korzystania z Konta, może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Konta także bez podania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

6)     SUBSKRYPCJE

1.     W celu uzyskania dostępu do pełnej wersji funkcjonalności Panelu Parafii oraz Panelu Ogłoszeń, Usługodawca umożliwia zawarcie umowy o świadczenie usług umożliwiających efektywne korzystanie z Panelu Parafii oraz Panelu Ogłoszeń. Rodzaje, opis oraz ceny usług, w tym Subskrypcji, podane są w zakładce „Pakiety” Panelu Parafii lub po kliknięciu przycisku „Aktywuj Subskrypcję”.

2.     Subskrypcję Usługobiorca może zakupić korzystając z formularza zamówienia dostępnego w Serwisie – w takim wypadku umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza zamówienia i kliknięcia pola „Aktywuje Subskrypcję”.

3.     Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę planu Subskrypcji. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie trzech kolejnych kroków – (1) kliknięciu pola „Wybieram”, (2) wypełnieniu formularza zamówienia i (3) kliknięciu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Aktywuje Subskrypcję” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

4.     Usługobiorca jest obowiązany do dokonania płatności niezwłocznie, a w przypadku płatności za kolejne okresy Subskrypcji, w następującym terminie:

a.      w przypadku płatności dotpay.pl, płatność jest realizowana przez system dotpay.pl.

b.     w przypadku płatności przelewem – nie później niż przed rozpoczęciem okresu Subskrypcji, za który jest dokonywana płatność.

5.     Cena wybranego planu Subskrypcji podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

6.     Usługodawca udostępnia Usługobiorcy dostęp do odpłatnych funkcjonalności w Panelu Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy, chyba że inny termin lub sposób dostarczenia usługi został wskazany w opisie danej funkcjonalności lub uzgodniony przez Usługodawcę i Usługobiorcę.

7.     Płatność tytułem umowy sprzedaży usług może być dokonana za pomocą:

a.      przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy;

b.     płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu dotpay.pl.

8.     Usługobiorca może zrezygnować z Subskrypcji w każdej chwili przed końcem bieżącego okresu Subskrypcji. Rezygnacja jest możliwa po przejściu do zakładki „Moje subskrypcje” w Panelu Parafii, wyświetleniu bieżącej Subskrypcji i kliknięciu pola „Anuluj”. Po rezygnacji z Subskrypcji Usługobiorca zachowuje dostęp do wszystkich funkcjonalności Panelu Parafii i Panelu Ogłoszeń do końca bieżącego okresu Subskrypcji. Usługobiorcy nie przysługuje zwrot opłaty za bieżący okres Subskrypcji.

7)  MATERIAŁY PROMOCYJNE

1.     Usługa Elektroniczna Materiały Promocyjne umożliwia Usługobiorcy zamówienie materiałów graficznych dla parafii: ulotek i plakatów.

2.     Zamówienie ulotek lub plakatów jest możliwe po przejściu do zakładki „Materiały Promocyjne” w Panelu Parafii oraz złożeniu zamówienia za pomocą formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie trzech kolejnych kroków – (1) kliknięciu pola, na którym jest widoczna wybrana przez Usługobiorcę wersja i ilość Materiałów Promocyjnych (2) wypełnieniu formularza zamówienia i (3) kliknięciu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

3.     W chwili kliknięcia przez Usługobiorcę pola „Kupuję i płacę” zawierana jest pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą umowa sprzedaży.

4.     W przypadku zamawiania Materiałów Promocyjnych wchodzących w skład darmowego limitu Materiałów Promocyjnych w ramach danego planu Subskrypcji, złożenie zamówienia następuje z pominięciem etapu płatności.

9.      Płatność tytułem umowy sprzedaży usług może być dokonana za pomocą:

a.      przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy;

b.     płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu dotpay;

5.     Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6.     Dostawa Materiałów Promocyjnych dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.     Zarówno dostawa jak i odbiór osobisty Materiałów Promocyjnych są bezpłatne.

8.     Usługodawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Materiałów Promocyjnych:

a.      Przesyłka kurierska.

b.     Odbiór osobisty dostępny pod adresem: I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 36/5, 84-200 Wejherowo – w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 15:00.

9.     Termin dostawy Materiałów Promocyjnych/termin gotowości Materiałów Promocyjnych do odbioru wynosi do 7 Dni Roboczych. Początek biegu powyższego terminu liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy.

8)  DAROWIZNY

1.     Niniejszy punkt reguluje zawarcie umowy darowizny w Serwisie Internetowym pomiędzy Usługobiorcą (obdarowaną parafią) oraz Użytkownikiem (darczyńcą).

2.     Strona Internetowa parafii utworzona za pomocą Panelu Parafii zawiera formularz darowizny umożlwiający każdemu odwiedzającemu stronę danej parafii wsparcie parafii wybraną kwotą.

3.     Do zawarcia umowy darowizny dochodzi w momencie, gdy Użytkownik skorzysta z Formularza Darowizny dostępnego na stronie danej parafii. W formularzu darowizny wymagane jest wybranie kwoty, którą Darczyńca zamierza przekazać oraz kliknięcie pola „Wspieram” oraz po przejściu do formularza płatności DotPay.pl, potwierdzeniu transakcji przez kliknięcie pola „Zapłać” – w tej chwili zostaje zawarta między Użytkownikiem a Usługobiorcą (parafią) umowa darowizny, zgodnie z którą Darczyńca obowiązuje się uiścić wskazaną uprzednio w formularzu kwotę darowizny. Formularz darowizny umożliwia również wybór konkretnego celu, który ma wspomóc darowizna Użytkownika.

4.     Wyłącznymi stornami umowy darowizny jest Użytkownik oraz Usługobiorca (parafia). Usługodawca nie jest stroną umowy darowizny. Środki wpłacone w ramach darowizny są w całości przekazywane przez DotPay.pl bezpośrednio Usługobiorcy (parafii).

5.     Użytkownik będący konsumentem, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy darowizny odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi parafii wskazanymi Użytkownikowi przed zawarciem umowy darowizny. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.

6.     Zawarte w powyższym punkcie 8.9 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

9)     FORMULARZ ZGŁOSZENIA PARAFII

1.     Usługa Elektroniczna Formularz Zgłoszenia Parafii skierowana jest do każdego Użytkownika odwiedzającego stronę Serwisu Internetowego i umożliwia zgłoszenie przez Użytkownika parafii w celu udostępnienia tej parafii możliwości skorzystania z funkcjonalności Serwisu i otrzymywania wsparcia w ramach darowizn.

2.     Skorzystanie z Formularza Zgłoszenia Parafii jest możliwe po przejściu do zakładki „Zgłoś parafię” i wykonaniu przez Użytkownika łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zgłoszenia Parafii i (2) kliknięciu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Wysyłam”. W Formularzu Zgłoszenia Parafii konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: nazwa parafii, adres parafii, strona parafii, nazwa Użytkownika.

3.     Formularz Zgłoszenia Parafii jest usługą nieodpłatną oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą kliknięcia przez Użytkownika pola „Wysyłam” albo z chwilą wcześniejszej rezygnacji z wypełniania Formularza.

10)     KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

1.     Zasadniczą formą bieżącej komunikacji z Usługodawcą jest formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Kontakt” oraz poczta elektroniczna (e-mail: biuro@wspieramparafie.pl, pomoc@wpieramparafie.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z Właścicielem informacje dotyczące korzystania z Serwisu. Użytkownicy i Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

11)     REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

1.     Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych, Usługobiorca lub Użytkownik może złożyć na przykład poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu Internetowego, w zakładce „Kontakt” lub mailowo na adres: biuro@wspieramparafie.pl, pomoc@wpieramparafie.pl.

2.     Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy lub Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.     Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

12)     DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWNE

1.     Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Usługobiorcy w ramach umów zawieranych w Serwisie Internetowym.

2.     Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta na czas trwania weryfikacji.

3.     Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis jest wolny od błędów lub że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać Serwis bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis będzie wolny od podatności na włamania lub ataki.

4.     Usługodawca udostępnia Serwis w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie Serwisu, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeń osoby trzeciej.

5.     Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości wprowadzanych przez Usługobiorcę treści w ramach Konta, Panelu Parafii i Panelu Ogłoszeń oraz sposobu korzystania przez niego z tych funkcjonalności. Usługobiorca korzysta z w/w funkcjonalności, w tym wprowadza treści na własną odpowiedzialność.

6.     Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

7.     Usługodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Usługobiorcą za szkody powstałe w wyniku korzystania, nieprawidłowego korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu niezależnie od tego, w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Usługodawca wiedział, powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

8.     Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z funkcjonalności Panelu Klienta za okres ostatniego roku. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

13)  PRAWA AUTORSKIE

1.     Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2.     Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Serwisu jest wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jego dostawców. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, Konta i jego funkcjonalności, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3.     Usługobiorcy udzielana jest z chwilą uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do danej funkcjonalności, niezbywalna i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Serwisu Internetowego, w tym z Konta i ze strony internetowej parafii w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób i podmiotów trzecich.

4.     Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych.

5.     Licencja nie upoważnia Usługobiorcy do sprzedaży, najmu, pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Konta i strony internetowej parafii – zarówno całości, jak poszczególnych elementów. Niezależnie od powyższego, Usługobiorca może udzielić wybranej przez siebie osobie dostępu do Panelu Parafii lub Panelu Ogłoszeń w celu zarządzania nimi.

6.     Usługodawca może wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

14)     PRZERWY TECHNICZNE

1.     Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2.     Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

3.     Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę.

4.     Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu.

15)     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Umowy zawierane poprzez .WspieramyParafie zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.     Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

3.     Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych lub ważnych zmian w zakresie obecnych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

4.     Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Wspieramyparafie.pl

Zgłoś swoją parafię do programu Wspieram Parafię.